کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


 
بنا به مصوبه مورخ 82/12/20 هیات محترم وزیران و در اجرای بخشنامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 82/12/25 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورو به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد دانشگاه کاشان با ابلاغ حکم اعضای آن توسط ریاست محترم دانشگاه ،جناب آقای دکتر عباس کتابی در تاریخ 1390/11/18 تشکیل گردید.
تعداد بازديد از اين صفحه : 932