کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

ردیف

عنوان
ده برنامه تحول اداری

مبانی قانونی

سیاست های
کلی نظام اداری

برنامه

پنجم توسعه

قانون مدیریت

خدمات کشوری

1

استقرار

دولت الکترونیک

بندهای 15و16

مواد46،48و231

مواد 38،37،36

و40

2

عدالت استخدامی
و نظام پرداخت

بندهای 3،2و6

بند"ب"ماده20،بند"و"

ماده44ومواد51،50،

59،58،57،52و 60و بند"ب"ماده65

مواد 41،20تا51،44، 64 تا 80(فصل دهم)،95،93،87

و117

3

ساماندهی
نیروی انسانی

بندهای 7،3،2و19

مواد 50و65

مواد18،13،

22و24

4

تمرکز زدایی

بندهای 11،10و19

مواد 181،64،63

،186،184 و

بند"هـ" ماده 224

مواد 24،21،16،

31،29

5

افزایش بهره‌وری و استقرار
نظام جامع مدیریت عملکرد

بندهای13،12و25

مواد 71و79

مواد 36،20،16

،82،81و83

6

سلامت اداری

بندهای 13
،24،23،20و25

بندهای14 و16

  سیاست های کلی

 برنامه پنجم توسعه

مواد 91،90

،92و97

7

اصلاح ساختار و فرآیندها

بندهای 12،10و14

مواد 54،53،

62،56و70

مواد 31،29،24

،36،33و37

8

توانمندسازی و آموزش
فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

بندهای 4،1،
21،16،9،5و26

مواد 20و21

مواد 60،59،58

،61و62

9

تقویت مدیریت
و توان کارشناسی کشور و
ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

بندهای 4
،16،9،8،5و21

بند"هـ" ماده 224

مواد 54،53،20،19،16،

57،56،55 و71

10

خدمات‌رسانی به مردم
و تکریم ارباب رجوع

بندهای 18،17
،23،22،20

مواد 62و64و

بند"هـ"ماده 224

مواد 28،27،26،25

،49،36و90

 

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 974