کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
 • وظایف کمیسیون

بر اساس ماده 4 تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 206/44439 مورخ 1390/9/20، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر تعیین
می شود:

 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه های ذیربط
 • زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب
 • بررسی و برآورد اعتبار موردنیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
 • بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 • بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارائه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 • بررسی و تأیید همایش های موردنیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرآیندها و روشهای مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه
 • شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا موسسه به بخش غیردولتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
 • ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه
 • تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا موسسه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط
تعداد بازديد از اين صفحه : 2627